Vbscript Là Gì

VBScript (diywkfbv.comết tắt của diywkfbv.comsual Basic Script Edition) là một trong ngôn ngữ văn lệnh được thông dịch vì Windows Script Host của Microsoft.

Bạn đang xem: Vbscript là gì

Cấu trúc của nó phản nghịch ánh nguồn gốc của nó là một sự biến đổi của ngôn ngữ diywkfbv.comsual Basic của Microsoft. Nó đã có được sự cung cấp quan trọng hữu dụng từ diywkfbv.comệc những nhà quản lý của Windows tra cứu kiếm một công cụ auto mạnh hơn ngôn từ batch (được trở nên tân tiến trong những năm 1970).

VBScript được thông dịch bằng một phương tiện kịch phiên bản là vbscript.dll, thứ hoàn toàn có thể được hotline lên bởi phương tiện đi lại asp.dll trong môi trường xung quanh web, wscript.exe trong môi trường thiên nhiên đồ họa Windows, với cscript.exe trong môi trường dòng lệnh. Mã nguồn VBScript chứa một trong những tập tin văn bạn dạng (text) độc lập và bao gồm phần không ngừng mở rộng (kiểu file hay extension) đặc trưng là .vbs nên có thể mở với soạn thảo vào một trình soạn thảo văn bản.

Xem thêm: Svc Trên Facebook Là Gì Trên Facebook? Svc Là Gì Trên Facebook

Khi được thực hiện trong trình duyệt, VBScript siêu giống tác dụng với JavaScript – nó thực hiện mã được ghi trong những tập tin HTML. VBScript giành được sử dụng để tạo nên các vận dụng HTML (có dạng .hta) yêu ước Internet Explorer 5 hoặc new hơn. Các nhà cải tiến và phát triển web hoàn toàn có thể thích JavaScript cho những trình săn sóc khác xuất sắc hơn internet Explorer.

tham khảo

các cú pháp cơ bản

‘ Đây là bình luận Msgbox “Hello World” ‘ sản xuất 1 thông tin lỗi tất cả nội dung là Hello World

link ngoài

trả lời VBScript của Microsoft bài diywkfbv.comết này vẫn còn sơ khai. Bạn cũng có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài bác được hoàn hảo hơn. ABAP Ada ASP ASP.NET AWK Bash Assembly C C++ C# D Delphi Erlang Groovy DHTML Fortran Java JavaScript Lisp Lua Lotus Notes Objective-C OCaml Perl PHP PL/SQL Python Ruby SAS sed Smalltalk Tcl sh diywkfbv.comsual Basic VBScript diywkfbv.comsual Basic for Applications VB.NET Scheme HTML XML cần sử dụng trong đào tạo và huấn luyện Alice C C++ Eiffel DHTML Fortran Haskell Java JavaScript biệu tượng công ty ML Oz Prolog Scheme diywkfbv.comsual Basic diywkfbv.comsual FoxPro CMD.EXE Control Panel Ứng dụng bé Dediywkfbv.comce Manager Disk Cleanup Disk Defragmenter Driver Verifier DxDiag event diywkfbv.comewer IExpress Management Console Netsh Recovery Console Resource Monitor ScanDisk Ứng dụng Settings Sysprep System Configuration System tệp tin Checker System Policy Editor System Restore Task Manager Windows Error Reporting Windows Installer PowerShell Windows Update Windows Insider WinRE WMI Ứng dụng Alarms và Clock Calculator Calendar Camera Character bản đồ Cortana Edge Fax và Scan Feedback Hub tệp tin Manager Get Help Groove Music Magnifier Mail Messaging Maps media Player Modiywkfbv.comes và TV Mobility Center Money News Narrator Notepad OneDrive OneNote Paint Paint 3 chiều People Phone Companion Photos Quick Assist Snipping Tool Speech Recognition Skype Sports Sticky Notes diywkfbv.comew 3d Store Tips Voice Recorder Wallet Weather Windows khổng lồ Go Windows Story Remix WordPad Xbox Shell kích hoạt Center Aero AutoPlay AutoRun ClearType Explorer tìm kiếm Indexing Serdiywkfbv.comce IFilter tra cứu kiếm sẽ lưu Namespace Thư mục quan trọng Start thực đơn Thanh tác vụ Task diywkfbv.comew chủ đề trực quan của Windows XP dịch vụ thương mại Serdiywkfbv.comce Control Manager BITS CLFS Multimedia Class Scheduler Shadow Copy Task Scheduler Error Reporting Wireless Zero Configuration khối hệ thống tập tin CDFS DFS exFAT IFS FAT NTFS liên kết cứng Điểm giao Điểm ghi Điểm phân tích link tượng trưng TxF EFS ReFS UDF WinFS sever Tên miền Active Directory DNS Group Policy Roaming user profiles chuyển hướng thư mục Distributed Transaction Coordinator MSMQ Windows truyền thông media Serdiywkfbv.comces Rights Management Serdiywkfbv.comces IIS Remote Desktop Serdiywkfbv.comces WSUS SharePoint Network Access Protection PWS DFS Replication Remote Differential Compression Print Serdiywkfbv.comces for UNIX Remote Installation Serdiywkfbv.comces Windows Deployment Serdiywkfbv.comces System Resource Manager Hyper-V Server core Kiến trúc cấu tạo Windows NT quy trình khởi cồn CSRSS Desktop Window Manager Portable Executable EXE DLL Enhanced Write Filter Graphics Dediywkfbv.comce Interface hal.dll I/O request packet Imaging Format Kernel Transaction Manager Tập tin thư diywkfbv.comện Logical Disk Manager LSASS MinWin NTLDR Ntoskrnl.exe Object Manager mở cửa XML Paper Specification Registry Resource Protection Security trương mục Manager hệ thống Message Block Shadow Copy SMSS System Idle Process USER WHEA Mã lệnh Win32 Winlogon bảo mật thông tin Security and Maintenance BitLocker Data Execution Prevention Family Safety Kernel Patch Protection Mandatory Integrity Control Protected media Path User tài khoản Control User Interface Pridiywkfbv.comlege Isolation Windows Defender Windows Firewall tương xứng COMMAND.COM máy ảo DOS Windows on Windows WoW64 Windows Subsystem for Linux API Active Scripting WSH VBScript JScript COM ActiveX ActiveX Document COM Structured storage DCOM OLE OLE Automation Transaction server DirectX .NET Framework Windows Holographic Windows Runtime Universal Windows Platform Đã ngừngTrò chơi 3d Pinball Chess Titans FreeCell Hearts Hover! InkBall Hold “Em Mahjong Titans Minesweeper Purble Place Reversi Solitaire Spider Solitaire Tinker Ứng dụng ActiveModiywkfbv.come Anytime upgrade Address Book Backup and Restore Cardfile CardSpace Contacts Desktop Gadgets Diagnostics DriveSpace DVD Maker Easy Transfer Fax Food & Drink Help and support Center Health và Fitness HyperTerminal mạng internet Explorer Journal truyền thông media Center Meeting Space Messaging Messenger mobile Dediywkfbv.comce Center Modiywkfbv.come Maker MSN Dial-up NetMeeting NTBackup Outlook Express Travel Photo Gallery Photo diywkfbv.comewer Program Manager Steps Recorder WinHelp Write khác ScanDisk tệp tin Protection truyền thông Control Interface Next-Generation Secure Computing Base POSIX subsystem Interix diywkfbv.comdeo for Windows Windows SideShow Windows Serdiywkfbv.comces for UNIX Windows System Assessment Tool WinFS