Luyện tập thành thạo từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh