Sau 6 năm rời nhóm 365, tronie xúc động khi lần đầu tiên được isaac làm điều đặc biệt này