Trịnh thăng bình chia sẻ về việc bị loại tại "sing my song"