Tính Từ Chỉ Tính Cách

“TIMMY hướng tới phương châm sản xuất một lịch trình huấn luyện và đào tạo được thiêt kế dành riêng cho những người đi làm với gần như nội dung với năng lực tiếp giáp cùng với môi trường văn phòng. Tiếp cận vụ việc theo phương thức “Learning-By-Doing” nhằm học viên rất có thể vận dụng vào quá trình thực tế ngay sau từng buổi học tập.”

Đăng cam kết tức thì

Bạn đang xem: Tính từ chỉ tính cách


*

Xem thêm: To Take Place Nghĩa Là Gì - Nghĩa Của Từ To Take Place

*

*

*

Cheerful /’t∫iəful/: phấn kích, hớn hngơi nghỉ, tươi cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: rất có thể thích hợp nghi, có thể ưng ý ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: dễ thương, xứng đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền đức hòa, dịu dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave sầu /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài bố, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, mênh mông, không bờ bến

Bright /braɪt/: thông minh, hoàn hảo, nkhô hanh trí, lạc quan, rực rỡ tỏa nắng, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: hấp dẫn, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: trẻ con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative sầu /kəʊˈɒpərətɪv/: bao gồm ý thức phù hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng sủa tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: apple bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào phóng, thịnh biên soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: hiền từ, dịu dàng, thanh thanh, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, lau láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, giỏi, xuất sắc, phụ trách, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: tốt rất đẹp, đẹp đẽ, hay vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: tầm thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: chuyên chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: từ tốn, rún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: bao gồm trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: vô tư, ko ưu tiên, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: siêng năng, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo bản năng, vì bạn dạng năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân hậu, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện đại, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: nkhiến thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu thương nước

Polite /pəˈlaɪt/: lịch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: gồm trách rưới nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: tự tín, gọn gàng gàng

Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: siêng học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: mạnh bạo mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: muốn manh, dễ dẫn đến tổn định thương

Weak /wiːk/: yếu hèn đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không bít bịt, ko giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo, cạnh tranh gần, không cởi mở

Cold /kould/: rét mướt lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng về trong, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo nhà nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: đối kháng thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng thiếu ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: lặng lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm bốn, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: gọi biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: mê thích phiêu lưu

Active /’æktiv/: lành mạnh và tích cực, nkhô hanh nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: thoải mái, đáng yêu và dễ thương, vui tươi, chuẩn bị, tán thành

Aggressive sầu /ə’gresiv/: tháo vát, xông xới, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, thông minh, tỉnh táo

Alluring /ə’lujəriη/: gợi cảm, lôi kéo, cám dỗ, có duyên, làm say mê, làm xiêu lòng lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: xuất xắc làm cho phúc, giỏi thao tác làm việc thiện tại, từ vai trung phong, tmùi hương người, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, hiền hậu, vơi hiền

Capable /’keipəbl/: bao gồm năng lượng, thạo, giỏi, gồm khả năng

Carekhông tính phí /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ dàng tính, phía ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt độ tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: thoáng rộng, rộng lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi mlàm việc, khoáng đạt, pngóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi mở, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tốt giúp đỡ

Kind /kaind/ : Tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: tháo dỡ vạt, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinch lực, mạnh khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi sục, linh động, lanh lợi

Tính tự chỉ tính biện pháp kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: tự kiêu, kiêu kỳ, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: tốt sai bảo bạn khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: từ bỏ phụ, kiêu kỳ, tự phụ từ bỏ đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu ngạo, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu sa, từ bỏ phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

Angry /’æηgri/: khó tính, khó chịu, cáu

Artful /’ɑ:tful/: gian xảo, tinc trẻ ranh, yêu tinh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: hổ ngươi, hổ thẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tsay đắm lam

Awful /’ɔ:ful/: khôn cùng khó chịu, khó tính vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: tuyệt cáu, xấu tính, dễ nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ, thông tục, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): xấc xược, hỗn xược

Careless /’keəlis/: không cẩn thận, sơ suất, lơ đphưỡn, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, dại dột xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, gắt gắt (lớn be cross with somebody: cáu với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: tục tằn, tục tằn, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: giảo hoạt, nhóc vặt, láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn trung khu, tàn tệ, gồm tiết lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: lề mề về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: tuyệt hoài nghi,tuyệt chỉ trích cay độc, hay nhạo báng, chế giễu cợt