THƯỢNG TƯỚNG VÕ VĂN TUẤN: "HOÀ HỢP DÂN TỘC TẠO NÊN SỨC MẠNH HỘI TỤ"