Ông phùng quang hải thôi chức chủ tịch tổng công ty 319