So that là gì? cách sử dụng "so that" và "such that" thành thạo