SIBLING RIVALRY LÀ GÌ

Từ vựng chủ đề mái ấm gia đình - Family không chỉ có hữu ích cho bài toán ôn luyện cùng thi IELTS nhưng chúng còn giúp ích tương đối nhiều trong giao tiếp và thực hiện tiếng Anh hàng ngày. Nội dung bài viết này sẽ cung cấp các tự vựng cơ phiên bản và cải thiện của chủ đề này. Thuộc theo dõi nhé!

1. CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

1 Gathering /'gæðəriɳ/ n. Sự tụ họp, cuộc hội họp

He had an impressive speech in front of a large gathering of world leaders.Bạn sẽ xem: Sibling rivalry là gì

Anh ta có một bài bác phát biểu hết sức tuyệt vời trước một cuộc họp lớn của các nhà lãnh đạo trên toàn gắng giới.

Bạn đang xem: Sibling rivalry là gì

· other word forms: v. Gather

2 Obedience /ə'bi:djəns/ n. Sự vâng lời, sự nghe lời, sự tuân lệnh, sự phục tùng

They, of course, are not figures of blind obedience.

Tất nhiên, họ không hẳn là đông đảo con người phục tùng mù quáng.

· other word forms: adv. Obediently adj. Obedient

3 Permit /'pə:mit/ v. Mang đến phép, mang đến cơ hội, thừa nhận

She will not permit them to go out.

Cô ta quán triệt phép bầy chúng ra ngoài

· other word forms: v. Permission adj. Permissive

4 Resemblance /ri'zembləns/ n. Sự kiểu như nhau, sự tương đồng

There is no resemblance between his và his older brother.

Không có điểm nào như thể nhau giữa anh ấy với anh trai

· other word forms: - resemblance between/ lớn v. Resemble

5 Responsibility /ris,pɔnsə'biliti/ n. Trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ

I did it on my own responsibility.

Tôi làm nó là vì trách nhiệm của tôi.

· other word forms: v. Respond adj. Responsible adv. Responsibly

6 Sacrifice /'sækrifais/ v. Hi sinh

She always sacrifices everything for her children.

Cô ấy luôn hy sinh mọi thứ mang lại những đứa con của mình.

· other word forms: n. Sacrifice adj. Sacrificial adv. Sacrificially

7 Rivalry /'raivəlri/ n. Sự cạnh tranh, sự ghen đua, sự tranh tài

David & Venus insist they bởi vì not have a sibling rivalry.

David và Venus nhấn mạnh vấn đề rằng họ không tồn tại cuộc ghen đua giữa các cả nhà em.

· other word forms: n. Rival (a person) adj. Rivalrous v. Rival

8 Secure adj. An toàn, vững vàng chắc

One of the most important things is to keep his documents secure.

Một giữa những điều quan trọng đặc biệt nhất là giữ bình yên cho tài liệu của anh ta.

· other word forms: n. Security adv. Securely v. Secure

9 Stable /si'kjuə/ adj. Vững vàng vàng, ổn định định, kiên định, bền bỉ

At this point, he is quite stable.

Về điểm này, anh ấy trọn vẹn kiên định.

· other word forms: n. Stability adv. Stably v. Stabilize

10 Support /sə'pɔ:t/ n. Sự ủng hộ, vị trí nương tựa

The pipeline is khổng lồ be built with international support.

Đường ống này được tạo với sự cung cấp của Quốc tế

· other word forms: v. Tư vấn adj. Supportive

11 Upbringing /'ʌpbriηiη/ n. Sự giáo dục, sự dạy dỗ

She is a product of a strict upbringing.

Cô ta là sản phẩm của một nền giáo dục đào tạo nghiêm khắc.

12 Willing /'wiliη/ adj. Bằng lòng, quyết tâm, sẵn sàng, gồm thiện ý, trường đoản cú nguyện

That is the reason why we are not willing to lớn give up.

Đó chính là lý vày vì sao shop chúng tôi không sẵn sàng chuẩn bị từ bỏ.

· other word forms: n. Willingness adv. Willingly v. Will


*

2. CÁC TỪ VỤNG VÀ CẤU TRÚC KHÁC

1. All over the world | ɔ:l ˈəʊvə ðə wɜːld/ khắp phần nhiều nơi

2. Be crowded with /bi ˈkraʊdɪd wɪð/ đông đúc

3. Close-nit /close-nit/ quan hệ giới tính khăng khít, đoàn kết

4. Family rule /ˈfæməli ruːl/ phép tắc trong gia đình

5. Frankly /ˈfræŋkli/ thẳng thắn, trung thực

6. Give someone a hand = help some one giúp ai một tay

7. Great grandfather /ˌgreɪt ˈɡrænfɑːðə/ ông cố

8. Harmonious /hɑːˈməʊnɪəs/ không có sự bất đồng hoặc ác cảm

9. Household chores /ˈhaʊshəʊld tʃɔːz/ việc nhà, việc vặt vào nhà

10. Mischief /ˈmɪstʃɪf/ trò tinh nghịch, tinh quái

11. Night shift /naɪt ʃɪft/ ca đêm

12. Join hands = work together /dʒɔɪn hændz = ˈwɜ:k təˈɡeðə/ cùng có tác dụng việc, chung sức

13. Project /prəˈdʒekt/ dự án, đề án

14 Run the household /ˈrʌn ðə ˈhaʊshəʊld/ trông nom vấn đề nhà

15 To be allowed to vì sth / əˈlaʊd du: sth/ được phép làm cho gì

16 To be under pressure / ˈʌndə ˈpreʃə/ bên dưới sức ép, áp lực

17 To be willing to sb / ˈwɪlɪŋ sb/ sẵn lòng thao tác làm việc gì

18 To get on well with /ˈget ˈɒn ˌwel wɪð/ sống hòa thuận

19 To get together /ˈget təgeðə/ tụ hợp lại

20 To leave trang chủ to school /ˈli:v həʊm skuːl/ mang lại trường

21 To let sb to vì sth làm cho ai thao tác gì

22 To make a decision = khổng lồ decide /ˈmeɪk ə dɪˈsɪʒn / quyết định

23 To permit sb to vày sth / pəˈmɪt/ cho phép ai làm cho gì

24 To permit doing sth chất nhận được làm gì

25 To play trick (on sb) / pleɪ trɪk/ chơi xỏ ai

26 To rush to / rʌʃ ː/ xông tới, lao tới

27 To giới thiệu one’s feeling / ˈʃeər wʌnz ˈfiːlɪŋ/ share tình cảm

28 To take the responsibility for doing / rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti / phụ trách làm gì

29 Take out= remove / rɪˈmuːv/ xoá sạch, tẩy sạch, làm mất đi đi

30 Well behaved /ˌwel bɪˈheɪvd/ cư xử yêu cầu phép


*

3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪ VỰNG

1. It was quite another khổng lồ trick her _____ betraying her father

A. In B. Lớn C. Into D. For

2. She didn’t want the _____ of a baby.

A. Responsible B. Responsibility C. Respond D. Responsibly

3. He strongly _____ his mom in appearance và in temperament.

A. Resemble B. Is resembled C. Resembles D. Resembled

4. Mom always had a good _____ with her sisters & brothers in her family. A. Relationship B. Links C. Tie-in D. Connection

5. They often _____ more time on playing with the first child.

A. Exhaust B. Run C. Use D. Spend

6. She has two older _____ to lớn learn from, but she may also depend on them too much.

A. Friend B. Siblings C. Elder D. People

A. Look after B. Pay attention to lớn C. Focus on D. Heal

8. Don’t make noise, children! Parents are _____ .

Xem thêm: Kinh Doanh Nội Thất Gia Đình, Kinh Nghiệm Kinh Doanh Nội Thất Đồ Gỗ Gia Đình

A. Sleep B. Sleeping C. Being slept D. Slept

9. Children are _____ in gardening, they can work in the garden for hours.

A. Excited B. Interesting C. Exciting D. Interested

10. You won’t be allowed _____ the church unless you wear a suit and tie.

A. Into B. In C. Khổng lồ D. On

11. She couldn’t imagine an _____ with no parents, a clan of brothers who hated him, & no ability to lớn change his nature.

A. Upbringing B. Training C. Nurture D. Instruction

12. Parents help their children _____ more social & emotional skills than friends do.

A. Developed B. Develop C. Developing D. Development

13. She was on her way to lớn meet her parents at a _____ gathering.

A. Family B. Meeting C. Assembly D. Group

14. If parents play with their children more then they will learn how lớn be more _____.

A. Sociably B. Social C. Sociable D. Unsociable

15. They become extremely self-conscious và may be overly _____ about their appearance.

A. Nervous B. Sensitive C. Unstable D. Emotional

16. Within a year, boys and girls can gain an average of 4.1 inches và 3.5 inches in _____ respectively.

A. Height B. Tall C. Short D. High

17. Watching too much _____ on TV and in video clip games is the main reason which increases in violence among young people.

A. Violences B. Violent C. Violence D. Violently

18. She is very close _____ her mother-in-law và I am happy about that.

A. To lớn B. In C. Down D. Up

19. Does your son really enjoy _____ with his mom on every single weekend? A. Hanging up B. Hanging out C. Hanging off D. Hanging around

20. The study found a strong between a lack of friends and sibling _____ .

A. Rival B. Rivalled C. Rivaling D. Rivalry

21. I have a lot more in _____ with my friends than with my family.

A. Ordinary B. Exceptional C. Common D. Familiar

22. He has established a close _____ with an older thành viên of his family.

A. Stranger B. Gap C. Friend D. Connection

23. To raise a child lớn _____ requires your heart, energy, time and wealth.

A. Adulthood B. Old C. Girlhood D. Childhood

24. Who are you most _____ lớn in your family?

A. Like B. Same C. Similar D. Resemble

25. The final stage before adulthood is _____ .

A. Adolescence B. Baby C. Middle-age D. Old


*

4. ĐÁP ÁN + GIẢI THÍCH

1. C Into: vào cấu trúc: Trick sb into st/doing st = Lừa ai làm cho gì

2. B Responsibility: trách nhiệm. Câu nên một danh tự sau mạo từ the. 3. C Resemble: tương đương ai. Câu nên một đụng từ chia ở thì hiện tại tại đơn giản với nhà ngữ he diễn ra một sự thật. Lưu ý: động từ resemble không sử dụng ở dạng bị động.

4. A Have a good relationship with somebody: tất cả mối quan lại hệ xuất sắc với ai 5. D Spend: trong cấu trúc: spend something on something/on doing something = dành loại gì để gia công gì

6. B Sibling: cả nhà em ruột, cân xứng với nghĩa của câu: Cô ta có hai người chị để học hỏi và giao lưu nhưng cô ấy lại dựa dẫm vào họ quá nhiều.

7. A Look after: siêng sóc, tương xứng với nghĩa của câu: chưng sĩ là một quá trình tuyệt vời, nó đến ta cơ hội được âu yếm sức khỏe cho phần đông người. 8. B Sleeping: sẽ ngủ. Câu bắt buộc một rượu cồn từ phân chia ở thì tiếp diễn để miêu tả một hành động đang diễn ra. Vết hiệu nhận biết thì là câu nghĩa vụ “Don’t make noise, children!” bí quyết thì HTTD: S + be + V-ing

9. D Interested: vào cấu trúc: Be interested in st/doing st = hứng thú thao tác làm việc gì

10. A Into: giới tự chỉ về sự chuyển động đi vào trong, tương xứng với ngữ cảnh câu: bạn không được phép vào trong công ty thờ còn nếu không mặc vest với đeo cà vạt In: giới tự chỉ trạng thái đang ở mặt trong; To: giới trường đoản cú chỉ hướng, phía như thế nào đó; On: giới tự chỉ vị trí bên trên

11. A Upbringing: sự dạy dỗ dỗ/ giáo dục, phù hợp với ngữ cảnh với nghĩa của câu. Nurture: cũng là sự dạy dỗ tuy vậy không phù hợp vì nurture không che khuất mạo tự an

12. B Develop: phân phát triển. Tương xứng với cấu trúc: help somebody (to) vị something: trợ giúp ai làm gì

13. A Family: trong cụm từ cố định family gathering: hội tụ gia đình

14. C Sociable: hòa đồng. Tương xứng với nghĩa của câu đề xuất một tính từ mang nghĩa tích cực. Unsociable: cũng là tính từ nhưng mang nghĩa trái ngược cùng không cân xứng với nghĩa của câu.

15. B Sensitive: tinh tế cảm. Phù hợp với nghĩa của câu: họ trở buộc phải tự ái và quá nhạy cảm về vẻ vẻ ngoài của mình.

16. A Height: trong kết cấu (number) in height: cao bao nhiêu. Ví dụ: 2 metres in height: cao 2 mét Cách diễn tả khác: (number) tall/short/hight. Ví dụ: 2 metres tall, 2 metres short, 2 metres high.

17. C Violence: sự/ cảnh bạo lực. Câu đề nghị một danh từ thua cuộc động trường đoản cú watch: watch st. Đáp án A: Violences là sai bởi violence là danh từ ko đếm được, nên không tồn tại “s”

18. A To: vào cấu trúc: be close lớn sb: ngay gần gũi, thân thiết với ai

19. B Hanging out: đi chơi. Phù hợp với nghĩa của câu. Hanging up: tắt lắp thêm (điện thoại), kết thúc cuộc trò chuyện; Hang around with sb: dành thời hạn cùng ai; Hang off: không có cụm động từ này.

20. D Rivalry: trong nhiều từ cố định sibling rivalry: sự tị đua với các cả nhà em ruột.

21. C Common: vào cấu trúc: have st in common with sb = có nét giống nhau, gồm điểm tương đồng.

22. D Connection: côn trùng liên hệ/ quan lại hệ. Phù hợp với nghĩa của câu: Anh ta có quan hệ gần gụi với mtv lớn tuổi rộng trong gia đình.

23. A Adulthood: tuổi trưởng thành. Tương xứng nghĩa của câu: Nhiều phân tích chỉ ra rằng áp lực nặng nề ở tuổi trưởng thành hoàn toàn có thể là vì tuổi thơ ko mấy hạnh phúc. Girlhood (n): thời nhỏ gái; Boyhood (n): thời niên thiếu (của con trai)

24. C Similar: vào cấu trúc: be similar lớn sb/st = giống như ai, giống dòng gì

25. A Adolescence: thời niên thiếu, tuổi thiếu thốn niên. Cân xứng với nghĩa của câu: Giai đoạn cuối cùng trước khi lao vào tuổi trưởng thành và cứng cáp gọi là tuổi niên thiếu