Shark khoa: ‘thời điểm khởi nghiệp tốt nhất là khi ta chuẩn bị đủ hành trang’