Same

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ diywkfbv.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Same

Same means that two or more things are exactly like one another. We can use same as an adjective before a noun or as a pronoun. When we use same khổng lồ compare people or things, we must use it with the: …
Same means that two or more things are exactly like one another. We can use same as an adjective sầu before a noun or as a pronoun. When we use same khổng lồ compare people or things, we must use it with the: …
Same means that two or more things are exactly like one another. We can use same as an adjective sầu before a noun or as a pronoun. When we use same to compare people or things, we must use it with the: …
The cooling paradigm also permitted rapid reversal and repeated demonstration of deficits in the same testing session.
One can argue that if a numerical scheme works well, then its numerical dissipation must have sầu the same qualitative properties as the physical dissipation.
From this point on, the steps of the calculation are the same as for the propagation of an ordinary shoông xã wave.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên diywkfbv.com diywkfbv.com hoặc của diywkfbv.com University Press giỏi của những bên cấp phép.
*

Xem thêm: Mãi Bên Nhau Bạn Nhé Trend, Đưa Tay Đây Nào, Mãi Bên Nhau Bạn Nhé

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập diywkfbv.com English diywkfbv.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message