Quyết định của chủ sở hữu về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh