Ông Phạm Quang Nghị: Mong Đại Hội Xiii Chọn Được Người Đủ Tài Đức