Những thuận lợi và khó khăn của kinh doanh hộ gia đình