Nghệ sĩ ngân quỳnh: thanh hằng, thanh ngân từng hờn giận tôi