Ngân quỳnh chia sẻ về cuộc hôn nhân mặn nồng suốt 33 năm