Nam nữ sinh vào năm 1969 thuộc mạng gì, hợp khắc với tuổi nào?