NAIL POLISH LÀ GÌ

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú diywkfbv.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Nail polish là gì

The retina was mounted in 100% glycerol under a raised coverslip, which was sealed with clear nail polish to lớn prevent dehydration.
After the gel had hardened again, the sides of the cover slip were covered with transparent nail polish khổng lồ prevent infection by fungi.
Snails were examined 7 weeks after miracidial exposure, & each snail that released cercariae was marked with nail polish and placed in new cultures, 10 per culture.
There is gas-lighter fuel, nail varnish, nail polish remover, surgical spirit, anti-freeze, petrol, polishes, cleaning solutions, và all aerosol sprays.
How about a measure to lớn deal with puppies which are fed through a tube with nail polish until they burst in order to lớn swell the profits of a cosmetic company?
Boy, 16 received 1st to 2nd degree burns after trying the activity with nail polish remover on his chest.
An oil, oleoresin extracted from these chillies is used in the preparation of nail polish and lipsticks.
While regular nail polish formulas typically last 2-7 days before chipping, gel polish lasts around two weeks on most.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của những biên tập viên diywkfbv.com diywkfbv.com hoặc của diywkfbv.com University Press xuất xắc của những công ty cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Ảnh Chế Bóng Đá, Ảnh Troll Bóng Đá Mới Nhất, Troll Bóng Đá

to walk with large, noticeable movements, especially khổng lồ attract attention or show that you are angry

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn diywkfbv.com English diywkfbv.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語