Bài 2: Vạch Trần Bộ Mặt Những Kẻ Cầm Đầu Tổ Chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời”