Lệ thủy hủy cuộc hẹn thâm tình mùng 2 hằng năm vì covid