Kelvin khánh: "tôi và khởi my không sinh con, sống như vậy đến già"