KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

Cach hạch toán tài khoản 911 – khẳng định kết quả hoạt động kinh doanh: sử dụng đểxác định với phản ánh kết quả chuyển động kinh doanh với các vận động khác của chúng ta trong một kỳ kế toán năm.

Bạn đang xem: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

1. Chính sách kế toán a) tài khoản này dùng làm xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh cùng các hoạt động khác của người tiêu dùng trong một kỳ kế toán tài chính năm. Kết quả chuyển động kinh doanh của khách hàng bao gồm: Kết quả chuyển động sản xuất, ghê doanh, kết quả vận động tài thiết yếu và kết quả vận động khác.
*

- Kết quả chuyển động sản xuất, marketing là số chênh lệch giữa lợi nhuận thuần cùng trị giá chỉ vốn hàng buôn bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động đậy sản đầu tư chi tiêu và dịch vụ, chi phí sản xuất của thành phầm xây lắp, giá cả liên quan liêu đến vận động kinh doanh bđs đầu tư, như: giá thành khấu hao, giá thành sửa chữa, nâng cấp, ngân sách chi tiêu cho thuê hoạt động, ngân sách chi tiêu thanh lý, nhượng bán bđs nhà đất đầu tư), chi phí bán hàng và đưa ra phí cai quản doanh nghiệp.- Kết quả chuyển động tài chính là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập của vận động tài chính và ngân sách chi tiêu hoạt động tài chính.- Kết quả vận động khác là số chênh lệch giữa các khoản các khoản thu nhập khác và những khoản ngân sách chi tiêu khác và ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp. B) thông tin tài khoản này đề xuất phản ánh đầy đủ, đúng chuẩn kết quả vận động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả vận động kinh doanh buộc phải được hạch toán cụ thể theo từng loại vận động (hoạt cồn sản xuất, chế biến, chuyển động kinh doanh yêu quý mại, dịch vụ, chuyển động tài chính...). Trong từng loại hoạt động kinh doanh hoàn toàn có thể cần hạch toán chi tiết cho từng các loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng các loại dịch vụ. C) các khoản lợi nhuận và các khoản thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.2. Kết cấu và câu chữ phản ánh của tài khoản 911 - Xác định hiệu quả kinh doanhBên Nợ:- Trị giá chỉ vốn của sản phẩm, mặt hàng hóa, bất động sản đầu tư chi tiêu và thương mại dịch vụ đã bán;- ngân sách hoạt đụng tài chính, ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp và ngân sách chi tiêu khác;- chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp;- Kết gửi lãi.

Xem thêm: Luật Kinh Doanh Phòng Trọ Cần Những Gì ? Kinh Nghiệm Kinh Doanh

Bên Có:- lợi nhuận thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư chi tiêu và thương mại dịch vụ đã chào bán trong kỳ;- Doanh thu vận động tài chính, các khoản các khoản thu nhập khác cùng khoản ghi giảm ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp;- Kết đưa lỗ.Tài khoản 911 không tồn tại số dư cuối kỳ.3. Cách thức kế toán một trong những giao dịch kinh tế tài chính chủ yếua) cuối kỳ kế toán, triển khai việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào thông tin tài khoản Xác định tác dụng kinh doanh, ghi:Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ tất cả TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh.b) Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ đã tiêu hao trong kỳ, chi phí liên quan tiền đến hoạt động kinh doanh bđs nhà đất đầu tư, như giá cả khấu hao, giá cả sửa chữa, nâng cấp, giá thành cho thuê hoạt động, ngân sách chi tiêu thanh lý nhượng bán bất động sản đầu tư, ghi:Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh gồm TK 632 - giá vốn mặt hàng bán.c) vào cuối kỳ kế toán, kết đưa doanh thu chuyển động tài thiết yếu và các khoản thu nhập khác, ghi:Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chínhNợ TK 711 - thu nhập cá nhân khác bao gồm TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh.d) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt đụng tài chủ yếu và các khoản giá thành khác, ghi:Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh bao gồm TK 635 - giá thành tài thiết yếu Có TK 811 - ngân sách chi tiêu khác.đ) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành, ghi:Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh bao gồm TK 8211 - giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành.e) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết nhảy số chênh lệch thân số phạt sinh bên Nợ cùng số tạo ra bên bao gồm TK 8212 “Chi phí tổn thuế thu nhập cá nhân hoãn lại”:- nếu như TK 8212 có số phân phát sinh mặt Nợ lớn hơn số vạc sinh bên Có, thì số chênh lệch, ghi:Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh tất cả TK 8212 - túi tiền thuế thu nhập hoãn lại.- giả dụ số tạo ra Nợ TK 8212 bé dại hơn số vạc sinh gồm TK 8212, kế toán kết nhảy số chênh lệch, ghi:Nợ TK 8212 - giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại sở hữu TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh.g) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh vào kỳ, ghi:Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả kinh doanh tất cả TK 641 - ngân sách bán hàng.h) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển đưa ra phí thống trị doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh bao gồm TK 642 - bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp.i) Kết gửi kết quả chuyển động kinh doanh vào kỳ vào roi sau thuế không phân phối:- Kết chuyển lãi, ghi:Nợ TK 911 - Xác định công dụng kinh doanh gồm TK 421 - lợi nhuận sau thuế không phân phối.- Kết chuyển lỗ, ghi:Nợ TK 421 - lợi nhuận sau thuế không phân phối tất cả TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.k) Định kỳ, đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc được phân cấp cho theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ nhưng không áp theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực hiện kết chuyển công dụng kinh doanh trong kỳ lên đơn vị cấp trên:- Kết đưa lãi, ghi:Nợ TK 911- Xác định hiệu quả kinh doanh tất cả TK 336 - nên trả nội bộ.- Kết chuyển lỗ, ghi:Nợ TK 336 - cần trả nội bộ tất cả TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh.