Kế hoạch kinh doanh kỹ thuật tài chính trong kinh doanh thương mại là