KAITY NGUYỄN: THÔNG TIN SỰ NGHIỆP, ĐỜI TƯ, NĂM SINH CỦA NỮ DIỄN VIÊN