In contrast to là gì

Để bao gồm một bài Task 2 xuất xắc và đạt được điểm số cao, bạn nên để ý thực hiện một trong những tự nối đúng chuẩn cùng linch hoạt. Trong nội dung bài viết ngày từ bây giờ IELTS Vietop đang share mang lại bạn 6 từ nối bạn nên sử dụng vào IELTS Writing Task 2, cùng mày mò nhé!
*

Từ đồng nghĩa

Even though, although cùng thoughIn spite of, despite

Cách dùng

Cả 3 từ bên trên được dùng để đưa ra hai mệnh đề trái ngược nhau về nghĩa

Notwithstanding + N

Notwithstanding the drawbacks of relocating companies lớn remote area, I still believe that the benefits are more significant.quý khách hàng đang xem: In contrast là gì

Albeit + Adj/Adv/ prepositional phrases

Technology has greatly added to our entertainment options, albeit with some detrimental material.

Bạn đang xem: In contrast to là gì

Albeit expensive, the house was huge and located in one of the best neighborhoods in the đô thị.

Much as + S+V, ……

Much as humans are responsible for a variety of environmental problems, we can also take steps to reduce the damage that we are causing to the planet.

Tìm đọc về Khóa học ôn thi IELTS online trực tuyến đường trên nhà

2. By contrast/ In contrast/ On the contrary

Từ đồng nghĩa

“By/ in contrast” bao gồm nghĩa tựa như nhỏng “however” hoặc “on the other hand”.

Cách dùng

“By contrast” với “in contrast” bao gồm nghĩa giống nhau với được dùng để làm cho biết thêm một sự khác biệt hoặc so sánh.

By contrast, S +V

Ví dụ: Hundreds of foreign visitors pay a visit to museums and historical sites on a daily basis. By contrast, very few local residents visit the these places because they are familiar with the objects displayed in them.

S, by/ in contrast, V

The birth rate for older women has declined. Births lớn teenage mothers, by contrast, have sầu increased.

“On the contrary” thì bao gồm nghĩa không giống hệt như “by/in contrast”. Ta cần sử dụng “on the contrary” để phủ nhận trả một ý kiến hoặc lời xác định trước kia.

Xem thêm: Post-Processing Là Gì ? 10 Thiết Lập Đồ Họa Lạ Mà Quen Trên Game Pc

Cả nhị từ bỏ nối “on the contrary” và “in/ by contrast” rất có thể được sử dụng vào Part 2 của phần tranh tài Writing , đặc biệt là với hầu như đề thưởng thức chúng ta giới thiệu luận điểm chấp nhận hoặc phản nghịch đối một chủ ý được chỉ dẫn vào đề bài.

3. Accordingly/ Consequently

Từ đồng nghĩa

Therefore, hence, thus

Cách dùng

Tương từ nhỏng bí quyết dùng của cha từ bỏ therefore, hence cùng thus, họ cần sử dụng accordingly hoặc consequently Khi ao ước nói về tác dụng của một vụ việc như thế nào đã được kể trước kia.

S +V. Consequently, S +V

The air quality in cities is often poor, due lớn pollution from traffic, and the streets và public transport systems are usually overcrowded. Consequently, city life can be unhealthy and stressful.

S +V; consequently, S +V

It is undeniable that globalization has resulted in both positive sầu & negative sầu effects; consequently, it must be addressed properly .

S +V, and consequently, S +V

Doctors are short of time khổng lồ listen, and consequently tend khổng lồ prescribe drugs whenever they can.

Riêng accrodingly có thể đứng cuối câu

Children nowadays watch significantly more television than those in the past, which reduces their activity levels accordingly.

4. Paradoxically/ Sadly Enough/ Ironically

Paradoxically (nghịch lý thay)

Although hyacinth has many negative effects, it effectively hinders fishing & thereby paradoxically stops or at least postpones serious overfishing.

Sadly Enough (đáng bi tráng là)

Ironically (mỉa mai thay)

Despite the fact that authorities are urging people into lớn using environmentally- friendly producrs and campaigns khổng lồ keep the environment clean, ironically, they are simultanenously allowing businessmen lớn produce as many cars as possible.