Hoà thượng thích huyền diệu khẳng định không liên quan gì