Hiệu ứng nhiệt trong hang người tuyết cộng dồn tối đa bao nhiêu lần?