Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì

Bài viết Hành thiết yếu Nhân Sự giờ đồng hồ Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên Hành chủ yếu thuộc chủ thể về giải đáp đang rất được rất nhiều bạn lưu tâm đúng không ạ nào !! Hôm nay, Hãy thuộc diywkfbv.com khám phá Hành bao gồm Nhân Sự tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên Hành chính trong nội dung bài viết hôm nay nha !Các ai đang xem văn bản về : “Hành chủ yếu Nhân Sự tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành Chính”


Bạn đang xem: Hành chính nhân sự tiếng anh là gì

*

*

*

Nội Dung

1 cùng IES học tiếng Anh siêng ngành mang đến vị trí hành chính nhân sự, đây là một trong số những vị trí không thể không có trong mỗi công ty. Và có không ít từ vựng siêng ngành mà nơi này những dùng nhất là khi thao tác cho công ty quốc tế hoặc công tynhân sự bạn nước ngoài.2 xem thêm thông tin về Hành chính Nhân Sự tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành chính tại WikiPedia

Cùng IES học tập tiếng Anh chuyên ngành cho vị trí hành bao gồm nhân sự, đấy là một trong những những vị trí luôn luôn phải có trong mỗi công ty. Và có không ít từ vựng chăm ngành mà khu vực này nhiều dùng nhất là khi làm việc cho công ty nước ngoài hoặc công tynhân sự người nước ngoài.

Từ vựng giờ Anh trong làm chủ nhân sự và tuyển dụng

HR – Human Resources: nguồn lực lượng lao động (nhân sự)

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: chiến lược quản trị nhân sự


Mọi bạn Cũng coi Dyslipidemia Là Gì - Atherogenic Dyslipidemia

Recruit /rɪˈkruːt/: tuyển chọn dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: tuyển chọn dụng tác dụng (săn đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: doanh nghiệp tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, phải tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: thông báo tuyển dụng


*

Xem thêm: Tìm Hiểu Tác Giả Của Huy Hiệu Đoàn Tncs Hồ Chí Minh, Cờ, Huy Hiệu, Ðoàn Ca

Background check /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minh thông tin về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: văn hóa công ty

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: mô hình tổ chức

Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao đụng tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: fan nộp đơn xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: bỏng vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: thời hạn thử việc

Từ vựng tiếng Anh về các kĩ năng tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chuẩn tuyển chọn

Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: kỹ năng rất cần thiết bắt buộc

Soft skills /sɒft skɪls/: năng lực mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm cho nhiều bài toán cùng một cơ hội (đa nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: kỹ năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ pháp luật (kỷ điều khoản tự giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng làm việc nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng sủa tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự đổi mới (mang tính thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am hiểu, tất cả đầu óc buôn bán

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự hăng hái, thân thương (với công việc)

Từ vựng tiếng Anh về sách vở tuyển dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu ớt lý lịch

Competency profile /ˈkɑːmpɪtənsi ˈproʊfaɪl/: giấy tờ kỹ năng

Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: phiên bản mô tả công việc

Application form /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: form mẫu thông tin nhân sự khi xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thư xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy đi khám sức khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch bốn pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời thao tác làm việc (sau khi phỏng vấn)


*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: các bước xử lý kỷ luật


Mọi tín đồ Cũng xem Hàn giờ Anh Là Gì

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao rượu cồn trực tiếp

Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ câu hỏi khi bao gồm thân nhân trong mái ấm gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cấp dưới và cấp cho trên cai quản lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự loại trừ nhân viên

Annual leave /ˈænjuəl liːv/: ngủ phép năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: nài nếp, kỷ cương, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: cách thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung chợt lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền hợp pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: hòa hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: ngủ sinh con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: nghỉ ngơi thai sản

Sick leave /sɪk liːv/: nghỉ ốm

Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng lương

Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: nghỉ ngơi phép không lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: công việc theo ca

Từ vựng giờ Anh về lương và phúc lợi xã hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: thâm nám niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng


Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: bảo hiểm xã hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: thời hạn làm thêm giờ, tiền làm cho thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: bảo đảm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế mức thu nhập cá nhân 1 IES Education

Chuyên mục: Hỏi Đáp
Mọi bạn Cũng xem Stundere Là Gì - Tsundere Lã Gã¬
Các câu hỏi về Hành chính Nhân Sự giờ Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên Hành ChínhNếu có bắt kỳ thắc mắc thắc mắt như thế nào vê Hành chủ yếu Nhân Sự giờ Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên Hành thiết yếu hãy cho việc đó mình biết nha, mõi thắt mắt giỏi góp ý của các các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn hơn trong các bài sau nha những Hình Ảnh Về Hành chủ yếu Nhân Sự giờ đồng hồ Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành Chính

*

Các tự khóa tìm kiếm kiếm cho bài viết #Hành #Chính #Nhân #Sự #Tiếng #Anh #Là #Gì #Admin #Executive #Nhân #Viên #Hành #Chính

Tham khảo thông tin về Hành thiết yếu Nhân Sự tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành chính tại WikiPedia

Bạn đề nghị tra cứu thông tin về Hành bao gồm Nhân Sự tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành Chính từ web Wikipedia tiếng Việt.◄


Tham Gia cùng Đồng Bất Động Sản Hưng Thịnh