Hán Trung

1. (Danh) vị trí giữa. ◎Như: “trung ương” 中央 khu vực giữa (ý nói quan trọng đặc biệt nhất), “cư trung” 居中 nghỉ ngơi giữa.2. (Danh) mặt trong. ◎Như: “thủy trung” 水中 vào (dưới) nước, “mộng trung” 夢中 vào mộng, “tâm trung” 心中 trong lòng.3. (Danh) vào khoảng, trong khoảng (thời kì). ◎Như: “nhất niên bỏ ra trung” 一年之中 trong tầm một năm.4. (Danh) tên thường gọi tắt của “Trung Quốc” 中國.5. (Tính) Ở giữa có tác dụng môi giới, liên lạc. ◎Như: “trung nhân” 中人 fan làm trung gian.6. (Tính) Vừa, thường, nhỡ (ở trong khoảng giữa cao và thấp, lớn và nhỏ, giỏi và xấu). ◎Như: “trung cấp” 中級 bậc trung, “trung hình” 中型 độ lớn vừa, “trung đẳng” 中等 hạng vừa.7. (Tính) Nửa. ◎Như: “trung đồ” 中途 nửa đường, “trung dạ” 中夜 nửa đêm.8. (Phó) Đang. ◎Như: “tại điều tra trung ” 在調查中 sẽ điều tra.9. Một âm là “trúng”. (Động) Đúng. ◎Như: “xạ trúng” 射中 bắn trúng, “ngôn trúng” 言中 nói đúng. ◇Luận Ngữ 論語: “Hình phát bất trúng, tắc dân vô sở thố thủ túc” 刑罰不中, 則民無所措手足 (Tử Lộ 子路) Hình phạt không đúng, thì dân đo đắn đặt thủ túc vào đâu (không biết thế nào cho phải).10. (Động) Bị, mắc. ◎Như: “trúng phong” 中風 bị trúng gió, “trúng thử” 中暑 bị trúng nắng, “trúng độc” 中毒 ngộ độc.11. (Động) Được. ◎Như: “trúng tưởng” 中獎 được thưởng, “trúng thiêm” 中籤 được trúng số.12. (Động) Hợp, hòa hợp cách. ◎Như: “trúng thức” 中式 trúng cách, “bất trúng dụng” 不中用 không cần sử dụng được.13. (Động) Đậu, thi đỗ. ◎Như: “khảo trúng” 考中 thi đậu.

Bạn đang xem: Hán trung


① Giữa, chỉ vào bộ vị trong vật dụng thể, như trung ương 中央 nơi giữa, trung trung tâm 中心 giữa ruột, v.v.② Trong, như so với nước kế bên thì điện thoại tư vấn nước bản thân là trung hoa 中國, đối với các tỉnh ngoài thì gọi chỗ đế đô là tw 中央, v.v.③ Ở khoảng chừng giữa hai bên cũng call là trung, như thượng, trung, hạ 上中下 trên, giữa, dưới. Bạn đứng giữa reviews cho hai fan khác điện thoại tư vấn là trung nhân 中人 cũng vì một nghĩa ấy.④ Ngay, ko vẹo không lệch, không thực sự không thiếu, cũng call là trung, như trung dong 中庸 đạo phải, trung hành 中行 có tác dụng phải, trung đạo 中道 đạo chân chủ yếu không thiên bên nào v.v.⑤ Nửa, như trung đồ vật 中途 nửa đường, trung dạ 中夜 nửa đêm, v.v.⑥ Chỉ chung toàn bộ các chỗ, như Ngô trung 吳中 trong đất Ngô, Thục trung 蜀中 trong khu đất Thục, v.v.⑦ Một âm là trúng. Tin, như bắn tin gọi là xạ trúng 射中, nói đúng hotline là ngôn trúng 言中, v.v.⑧ Bị phải, như trúng phong 中風 bị bắt buộc gió, trúng thử 中暑 bị yêu cầu nắng, v.v.⑨ hợp cách, như thi tuyển lấy đỗ điện thoại tư vấn là trúng thức 中式, thiết bị không cần sử dụng được hotline là bất trúng dụng 不中用, v.v.⑩ Ðầy đủ, như chế trúng nhị thiên thạch 制中二天石 phép đầy đủ hai nghìn thạch.⑪ cùng cách nói nghĩa như chữ trọng, như em thứ hai hotline là trọng đệ 仲第.

Xem thêm: Sinh Năm 1969 Là Tuổi Gì - Tuổi Kỷ Dậu Hợp Tuổi Nào, Màu Gì


① Giữa: 居中 Ở giữa; 洛陽處天下之中 Đất Lạc Dương trung tâm thiên hạ (Lí bí quyết Phi); ② Trong, trên, dưới: 家中 trong nhà; 隊伍中 Trong hàng ngũ; 空中 bên trên không; 水中 dưới nước; ③ trong (thời gian, thời kì, khu vực vực...): 晉太元中,武陵人捕魚爲業 trong niên hiệu Thái nguyên đời Tấn, có tín đồ ở Võ Lăng làm nghề bắt cá (Đào Uyên Minh: Đào hoa nguyên kí); ④ Thanh thiếu niên tự 16 đến 20 tuổi (thời xưa): 府帖昨夜中,次選中男行 Lệnh call trên bao phủ đêm qua gởi đến, chiêu tập thêm những bạn trẻ từ 16 đến 20 tuổi đi quân nhân (Đỗ Phủ: Tân An lại); ⑤ giữa chừng: 會貶逐中輟,不克備究 Vừa thời gian ta bị biếm trích, thân chừng đề nghị ngưng viết, đề nghị chưa thể viết ngừng hẳn (Liễu Tôn Nguyên); ⑥ Đồ đựng thẻ đếm thời xưa, mâm thẻ: 司射奉中 tín đồ phụ trách cuộc thi bắn tay bưng mâm thẻ (Lễ kí: Đầu hồ); ⑦ phần phía trong ruột (trong khung người người): 陰陽之類,經脈之道,五中所主,何臟最貴? Âm dương là con đường tuần hoàn của ghê mạch, mỗi tạng vào ngũ tạng những tự quản lý chúng, tạng như thế nào là quan trọng hơn cả? (Tố vấn: Âm dương một số loại luận thiên); ⑧ Vừa, bình dân (bình): 狀貌不及中人 tầm dáng không bằng một fan trung bình (Sử kí); 上書諫寡人者,受中賞 tín đồ nào dưng thư can loại gián quả nhân, sẽ tiến hành thưởng hạng vừa (Chiến quốc sách); ⑨ Nửa, giữa: 若中道而歸,何異斷絲織者?Nếu nửa đường quăng quật về, tất cả khác làm sao như giảm đứt trang bị dệt tơ? (Hậu Hán thư); ⑩ Ngay, ko thiên lệch: 不偏之謂中 ko thiên lệch điện thoại tư vấn là trung (Trung dung); 中道 Đạo chính (không thiên trở về bên cạnh nào).
Ở thân ( trái với xung quanh ) — Ở vào ( trái với ở quanh đó ). Phía bên trong — nút bình thường. ĐTTT: » Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung « — Một âm là Trúng.

ám trung 暗中 • ám trung mô sách 暗中摸索 • âm trung 暗中 • bất trung 不中 • quẹt trung vật 杯中物 • cấm trung 禁中 • câu trung tích 溝中瘠 • chánh trung 正中 • chấp lưỡng dụng trung 執兩用中 • chấp trung 執中 • chiết trung 折中 • chính trung 正中 • chuỳ xử nang trung 錐杵囊中 • chuỳ xử nang trung 錐處囊中 • cư trung 居中 • vày trung 由中 • dương trung 陽中 • đán trung 膻中 • địa trung hải 地中海 • không trung 空中 • kỳ trung 其中 • lê triều đế vương vãi trung hưng công nghiệp thực lục 黎朝帝王中興功業實錄 • lữ trung tạp thuyết 旅中雜說 • mộng trung 夢中 • nan trung đưa ra nan 難中之難 • nga trung 俄中 • nhãn trung ưa thích 眼中刺 • nhân trung 人中 • nhật trung 日中 • phòng trung thuật 房中術 • quang trung 光中 • quân trung 軍中 • quân trung tự mệnh tập 軍中詞命集 • tang trung 桑中 • tang trung chi lạc 桑中之樂 • tập trung 集中 • tòng trung 从中 • tòng trung 從中 • trung á 中亚 • trung á 中亞 • trung âu 中歐 • trung bình 中平 • trung bộ 中部 • trung cung cấp 中級 • trung cấp 中级 • trung chánh 中正 • trung châu 中洲 • trung thế kỉ 中古 • trung cùng 中共 • trung du 中游 • trung dung 中庸 • trung dược 中药 • trung dược 中藥 • trung đình 中庭 • trung đoạn 中断 • trung đoạn 中斷 • trung độ 中度 • trung trang bị 中途 • trung đông 中東 • trung con đường 中堂 • trung gian 中間 • trung gian 中间 • trung quốc 中华 • trung quốc 中華 • trung học tập 中学 • trung học 中學 • trung hưng 中兴 • trung hưng 中興 • trung lập 中立 • trung lộ 中路 • trung lưu 中流 • trung mỹ 中美 • trung nam giới 中南 • trung nga 中俄 • trung ngọ 中午 • trung nguyên 中元 • trung nguyên 中原 • trung nguyên huyết 中元節 • trung nhật 中日 • trung niên 中年 • trung phu 中孚 • trung quân 中軍 • china 中国 • trung hoa 中國 • trung quỹ 中饋 • trung sĩ 中士 • trung tá 中佐 • trung chổ chính giữa 中心 • trung thu 中秋 • trung thức 中式 • trung luôn tiện 中便 • trung tính 中性 • trung tuần 中旬 • trung tử 中子 • trung tướng mạo 中将 • trung tướng 中將 • trung uý 中尉 • tw 中央 • trung văn 中文 • trung ý 中意 • vô hình dung trung 無形中 • vô trung sinh hữu 無中生有 • ý trung 意中 • ý trung nhân 意中人 • yêm trung 淹中
• cách ngạn thiền lâm - 隔岸禪林 (Nguyễn Huy Quýnh)• Cung trung hành lạc kỳ 2 - 宮中行樂其二 (Lý Bạch)• Hạ dạ tầm nã lương - 夏夜追涼 (Dương Vạn Lý)• Hoạ hữu nhân im hà ngụ hứng kỳ 2 - 和友人煙霞寓興其二 (Nguyễn Trãi)• hướng tịch - 向夕 (Đỗ Phủ)• Khoá phạt mộc - 課伐木 (Đỗ Phủ)• ký kết Nê Lỗ - 寄尼魯 (Hồ Chí Minh)• ngụ ý - 寓意 (Vu Hộc)• Tống tăng - 送僧 (Giả Đảo)• ngôi trường ca hành - 長歌行 (Lục Du)