Lưu bang, hạng vũ, hàn tín: 3 tính cách, 3 số phận