Giáo Trình Kinh Doanh Quốc Tế Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

*

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU khiếp TẾ QUỐC TẾ VÀ TỔNG quan liêu VỀ NỀN gớm TẾ THẾ GIỚI

1.1.

Bạn đang xem: Giáo trình kinh doanh quốc tế đại học kinh tế quốc dân

GIỚI THIỆU gớm TẾ QUỐC TẾ – GIÁO TRÌNH sale QUỐC TẾ

1.1.1. Tầm đặc trưng của kinh tế quốc tế1.1.2. Câu chữ nghiên cứu tài chính quốc tế1.1.3. Phương thức nghiên cứu tài chính quốc tế1.1.4. Kết cấu giáo trình kinh tế quốc tế – giáo trình kinh doanh quốc tế

1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN ghê TẾ THẾ GIỚI

1.2.1. Có mang và cơ cấu nền kinh tế thế giới1.2.2. Các giai đoạn vận động và cải cách và phát triển của nền kinh tế thế giới1.2.3. Toàn cảnh mới của nền kinh tế thế giới

1.3. NHỮNG XU THẾ LỚN vào sự VẬN ĐỘNG CỬA NỀN tởm TẾ THẾ GIỚI VÀ Dự BÁO TƯƠNG LAI CỦA NỀN kinh TẾ THẾ GIỚI 25

1.3.1. Gần như xu nắm lớn của sự vận động của nền tài chính thế giới1.3.2. Dự báo tương lai của nền tài chính thế giới

1.4. NHỮNG VẤN ĐỀ bao gồm TÍNH CHẤT TOÀN CẦU

1.4.1. Tính vớ yếu khách hàng quan của việc hình thành những sự việc có đặc điểm toàn cầu1.4.2. Bao hàm về những vấn đề có tính chất toàn cầu1.4.3. Ý nghĩa của các vấn đề có tính chất trái đất – giáo trình sale quốc tế

1.5. NỘI DUNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC quan tiền HỆ kinh TẾ QUỐC TẾ

1.5.1. Tư tưởng và nội dung1.5.2. Tính chất của các quan hệ kinh tế tài chính quốc tế1.5.3. Những cơ sở của vấn đề hình thành và cách tân và phát triển các quan lại hệ tài chính quốc tế

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.1. LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ – GIÁO TRÌNH sale QUỐC TẾ

2.1.1. ý kiến trọng mến về dịch vụ thương mại quốc tế2.1.2. định hướng lợi chũm tuyệt đối2.1.3. Lý thuyết lợi cầm so sánh2.1.4. Đánh giá bán lý thuyết cổ xưa về thương mại dịch vụ quốc tế2.1.5. Lợi thế so sánh: trường hợp chi tiêu cơ hội không đổi

2.2. MỞ RỘNG LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.2.1. Lợi thế đối chiếu dưới góc độ tiền tệ2.2.2. Lý thuyết chuẩn tắc về dịch vụ thương mại quốc tế – giáo trình kinh doanh quốc tế

2.3. LÝ THUYẾT T N Cổ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.3.1. Các giả thiết cơ phiên bản của kim chỉ nan H-02.3.2. Hàm lượng những yếu tố cấp dưỡng và mức độ dồi dào của các yếu tố sản xuất2.3.3. Định lý H-02.3.4. Những mệnh đề không giống của kim chỉ nan H-02.3.5. Đánh giá kim chỉ nan H-0

2.4. CÁC LÝ THUYẾT MỚI VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

2.4.1. Tài chính quy tế bào và thương mại quốc tế2.4.2. Thương mại dịch vụ dựa trên sự biến hóa công nghệ2.4.3. Lý thuyết thương mại liên quan đến cầu2.4.4. định hướng lợi thế tuyên chiến đối đầu quốc gia2.4.5. Đánh giá chỉ các lý thuyết mới về thương mại quốc tế

CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3.1.1. Quan niệm và tác dụng của chính sách thương mại quốc tế3.1.2. Sứ mệnh của cơ chế thương mại quốc tế – giáo trình kinh doanh quốc tế

3.2. CÁC CÔNG cố kỉnh VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3.2.1. Tổng quan về thuế quan lại và các công vắt của chế độ thương mại quốc tế3.2.2. Thuế quan lại nhập khẩu và những ảnh hưởng tác động của nó3.2.3. Phân tích thăng bằng tổng quát về thuế quan đối với một nước nhỏ

3.3. NHỮNG XU HƯỚNG cơ BẢN trong CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ – GIÁO TRÌNH sale QUỐC TẾ

3.3.1. Xu thế tự bởi hóa yêu đương mại3.3.2. Xu hướng bảo hộ yêu đương mại3.3.3. Quan hệ giữa xu thế tự vị hóa dịch vụ thương mại và xu thế bảo hộ dịch vụ thương mại trong bối cảnh trái đất hóa 1493.3.4. Những cách thức cơ bản điều chỉnh quan liêu hệ thương mại quốc tế

3.4. NHỮNG DẠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐIỂN HÌNH….

3.4.1. Các chính sách hướng nội ban đầu3.4.2. Các chế độ hướng ngoại ban đầu3.4.3. Các cơ chế hướng nội tiếp theo3.4.4. Các chính sách hướng ngoại tiếp sau – giáo trình marketing quốc tế3.4.5. Cơ chế thương mại quốc tế của những nước sẽ phát triển

3.5. ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG VÀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3.5.1. Cửa hàng hình thành các cuộc hiệp thương đa phương3.5.2. WTO và vấn đề điều chỉnh cơ chế thương mại quốc tế của những quốc gia

CHƯƠNG 4: DI CHUYỂN QUỐC TẾ CÁC NGUỒN LỰC – GIÁO TRÌNH marketing QUỐC TẾ

4.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA DI CHUYỂN QUỐC TẾ CÁC NGUỒN Lực

4.1.1. Quan niệm di truyền mối cung cấp lực quốc tế và những loại nguồn lực di chuyển quốc tế4.1.2. Các đặc trưng cơ bạn dạng của việc di chuyển các nguồn lực quốc tế4.1.3. Các công ty đa non sông (MNCs)

4.2. DI CHUYỂN QUỐC TẾ VỀ VỐN

4.2.1. Có mang và các đặc trưng của di chuyển quốc tế về vốn4.2.2.

Xem thêm: Tải Bài Hát Online Ấn Nút Nhớ Thả Giấc Mơ Zing Mp3 Mới Nhất 2022

Những loại hình đầu tư chi tiêu quốc tế (di chuyển nước ngoài về vốn)4.2.3. Phương châm của chủ yếu phủ đối với hoạt động đầu tư nước ngoài..

4.3. DI CHUYỂN QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG

4.3.1. Khái niệm dịch chuyển quốc tế về lao rượu cồn – giáo trình kinh doanh quốc tế4.3.2. Tại sao và động lực thúc đẩy di chuyển quốc tế về lao động4.3.3. Những ảnh hưởng của di chuyển lao đụng (sức lao động) quốc tế về phương diện lý thuyết4.3.4. Các tác cồn khác của dịch chuyển lao động quốc tế và xu hướng dịch chuyển quốc tế về lao hễ trong thực tế

CHƯƠNG 5: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ – GIÁO TRÌNH kinh doanh QUỐC TẾ

5.1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN

5.1.1. Khái niệm5.1.2. Nguyên tắc hạch toán5.1.3. Thanh toán giao dịch tự định và giao dịch bù đắp

5.2. Cơ CẤU CÁN C N THANH TOÁN QUỐC TẾ

5.2.1. Khoản mục thường xuyên5.2.2. Khoản mục vốn5.2.3. Khoản mục dự trữ thiết yếu thức5.2.4. Khoản mục sai sót những thống kê – giáo trình marketing quốc tế

5.3. C N ĐỐI CÁN C N THANH TOÁN

5.3.1. Tính toán mức thâm nám hụt hoặc thặng dư cán cân thanh toán….5.3.2. Cách thức hạch toán những giao dịch quốc tế của Quỹ tiền tệ Quốc tế

5.4. MỐI quan HỆ GIỮA CÁN C N THANH TOÁN VÀ TỔNG SẢN PHẨM trong NƯỚC, TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ

5.5. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG MẤT CÂN BẰNG CÁN CÂN THANH TOÁN

5.5.1. Vay nợ nước ngoài5.5.2. Bớt dự trữ nước ngoài tệ5.5.3. Phá giá đồng xu tiền trong nước5.5.4. Kiểm soát điều hành nhập khẩu :

CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

6.1. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

6.1.1. Khái niệm6.1.2. Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối6.1.3. Các điểm lưu ý của thị trường ngoại hối6.1.4. Các tính năng cơ phiên bản của thị trường ngoại hối6.1.5. Các nghiệp vụ marketing cơ bàn trên thị trường ngoại hối6.1.6. Khủng hoảng hối đoái, tự bảo đảm và đầu tư mạnh hối đoái

6.2. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

6.2.1. Khái niệm6.2.2. Cân bằng tỷ giá ăn năn đoái6.2.3. Phân loại6.2.4. Xác định tỷ giá ăn năn đoái6.2.5. Các cơ chế tỷ giá hối hận đoái – giáo trình sale quốc tế6.2.6. ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến các quan hệ tài chính quốc tế

CHƯƠNG 7: HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ – GIÁO TRÌNH sale QUỐC TẾ

7.1. HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ LÀ GÌ

7.1.1. Quan niệm và mục đích của khối hệ thống tiền tệ quốc tế7.1.2. Những địa thế căn cứ hình thành hệ thống tiền tệ quốc tế7.1.3. Những tiêu thức tiến công giá hoạt động vui chơi của hệ thống chi phí tệ quốc tế

7.2. CHẾ Độ BẢN VỊ VÀNG (1866-1914)

7.2.1. Nguyên tắc hoạt động vui chơi của chế độ phiên bản vị vàng7.2.2. Hoạt động của chế độ bản vị tiến thưởng trên thực tế

7.3. HỆ THỐNG GIƠ-NOA

7.3.1. Nguyên tắc hoạt động vui chơi của chế độ bạn dạng vị vàng ăn năn đoái7.3.2. Hoạt động vui chơi của chế độ bạn dạng vị vàng ân hận đoái

7.4. HỆ THỐNG BRETTON WOODS

7.4.1. Mục tiêu của hệ thống Bretton Woods7.4.2. Cơ chế tỷ giá cố định điều chỉnh hạn chế7.4.3. Sứ mệnh của Quỹ tiền tệ thế giới (IMF)7.4.4. Hoạt động vui chơi của hệ thống Bretton Woods trên thực tế7.4.5. Đánh giá buổi giao lưu của hệ thống Bretton Woods

7.5. LĨNH Vực TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ QUỐC TẾ THỜI KỲ HẬU BRETTON WOODS

7.5.1. Sự hình thành chính sách tỷ giá thả nổi7.5.2. Những cuộc rủi ro tài bao gồm thời kỳ hậu Bretton Woods7.5.3. Tương lai của hệ thống tiền tệ thế giới – giáo trình kinh doanh quốc tế

CHƯƠNG 8: HỘI NHẬP tởm TẾ QUỐC TẾ – GIÁO TRÌNH marketing QUỐC TẾ

8.1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC HÌNH THỨC HỘI NHẬP gớm TÊ QUÔC TÊ

8.1.1. Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế8.1.2. Các hình thức hội nhập kinh tế khu vực8.1.3. Kim chỉ nan về tạo lập dịch vụ thương mại và đưa hướng thương mại của liên minh thuế quan

8.2. TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP gớm TÊ QUÔC TÊ

8.2.1. ảnh hưởng tích cực8.2.2. ảnh hưởng tác động tiêu cực

8.3. MỘT SỐ LIÊN KẾT ghê TẾ quanh vùng TIÊU BIỂU

8.3.1. Hiệp hội cộng đồng các tổ quốc Đông nam giới Á – ASEAN8.3.2. Kết hợp châu u – EU – giáo trình sale quốc tế8.3.3. Hiệp định thương mại dịch vụ tự vị Bắc Mỹ – NAFTA