Tiểu sử ca sĩ giáng tiên sinh năm bao nhiêu, ca sĩ giang tử qua đời