Cao minh đạt: từng đòi bỏ nhà đi bụi, hai lần cưới hụt, tuổi 45 vẫn chưa có con