Followed By Là Gì

He had the feeling he was being followed (= someone was going after hlặng to lớn catch hlặng or see where he was going).

Quý Khách sẽ xem: Followed by nghĩa là gì

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ diywkfbv.com.dế yêu.Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.

to lớn read the notes or words of a piece of music or writing at the same time as they are being played or saidIf you follow a particular person on a social truyền thông media website (= a website where people can publish their thoughts, photographs, information about themselves etc.), you choose lớn see everything that person posts (= publishes) on the trang web.To follow someone is also lớn move sầu along after a person in order to watch where that person is going: Fuel prices for transporting goods have increased, so it would follow that those prices are getting passed on lớn customers.follow a policy/a procedure/guidelines At the enquiry into the crash, the airline said that normal procedure had been followed.follow sb"s example/lead When the company announces its price increases, many of its competitors are expected to follow its lead.We expect that fund managers will take a lead by coming out in favour of one of the banks, at which point undecided investors will follow suit. Các cách nhìn của những ví dụ không diễn tả ý kiến của các biên tập viên diywkfbv.com.điện thoại diywkfbv.comle hoặc của diywkfbv.com.điện thoại University Press tuyệt của những đơn vị trao giấy phép.

Bạn đang xem: Followed by là gì

*

*

*

Xem thêm: Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể ? Thủ Tục Đăng Kí Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Cá Thể

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập diywkfbv.comle English diywkfbv.com.dế yêu University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 #verifyErrors

message