Cách chạy file dmg trên windows, mở, xem file dmg trên máy tính