DIỆN TÍCH IN ENGLISH

Diện tích là đại lượng biểu thị phạm vi của hình hoặc hình hai phía hoặc lamina phẳng, trong khía cạnh phẳng. Diện tích là 1 trong những khái niệm thân quen trong hệ thống tính toán quốc tế. Họ đã phát hiện khái niệm này trong lịch trình học với trong nhiều nghành liên quan mang lại xây dựng. Vậy diện tích giờ anh là gì?


*
*
*

Formula for area of ​​square

(Công thức tính diện tích s hình vuông)

Công thức: S = a x a.

Bạn đang xem: Diện tích in english

To calculate the area of ​​a square, we multiply the length of a side by itself.

(Muốn tính diện tích hình vuông, ta rước độ dài một cạnh nhân với thiết yếu nó)

Formula for area of ​​a rectangle

(Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật)

Công thức: S = a x b.

To calculate the area of ​​a rectangle, we multiply the length by the width (same unit of measure).


(Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta rước chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng lớn , thuộc một đơn vị đo)

Formula for area of ​​a parallelogram

(Công thức tính diện tích Hình bình hành)

Công thức: S = a x h

To calculate the area of ​​a parallelogram, multiply the base length by the height (same unit of measure).

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta đem độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao, cùng một đơn vị chức năng đo)

Formula for area of ​​rhombus

(Công thức tính diện tích Hình thoi)

Công thức: S = (M x N)/2

To calculate the area of ​​a rhombus, we take the hàng hóa of the lengths of the two diagonals divided by 2 (same unit of measure).


(Muốn tính diện tích s hình thoi, ta lấy tích độ dài hai đường chéo cánh chia cho 2, thuộc một đơn vị chức năng đo).

Formula for area of ​​a triangle

(Công thức tính diện tích s hình tam giác)

Công thức: S = (a x h)/2

To calculate the area of ​​a triangle, we multiply the base length times the height và divide by 2 (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta mang độ lâu năm đáy nhân với độ cao rồi phân chia cho 2 cùng một đơn vị chức năng đo).

Formula lớn calculate the area of ​​a trapezoid

(Công thức tính diện tích s hình thang)

Công thức: S = (a + b)x h/2

To calculate the area of ​​a trapezoid, we take the sum of the lengths of the two bases multiplied by the height & then divide it by 2 (same unit of measure).

Xem thêm: Ngọc Thảo Sinh Năm Bao Nhiêu, Chiều Cao Của Ngọc Thảo, Nguyễn Lê Ngọc Thảo

(Muốn tính diện tích hình thang, ta đem tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi đem phân chia cho 2, thuộc một đơn vị đo).

Formula for calculating the area of ​​a circle

(Công thức tính diện tích hình tròn)

Công thức: r x r x 3,14

To calculate the area of ​​a circle, multiply the radius by the radius and then multiply it by 3.14.

(Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy bán kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.)

Calculate the area around the cube

(Tính diện tích s xung quanh hình lập phương)

Công thức: Sxq = Sm x 4

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 4.

(Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 khía cạnh của hình lập phương nhân với

Calculate the total area of ​​a cube

(Tính diện tích toàn phần hình lập phương)

Công thức: Stp = Sm x 6

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 6 .

(Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 khía cạnh của hình lập phương nhân với 6)

Calculate the area around the rectangle

(Tính diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật)

Công thức: Sxq = p. X c

To calculate the surrounding area of ​​a rectangular box, we multiply the perimeter of the base by the height (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt dưới nhân cùng với chiều cao, thuộc một đơn vị chức năng đo).

Calculate the total area of ​​the rectangular box

(Tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật)

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

To calculate the total area of ​​a rectangular box, we take the surrounding area of ​​the rectangular box plus 2 times the area of ​​the base (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích đáy ,cùng một đơn vị chức năng đo).

Như vậy các bạn đã biết diện tích tiếng anh là gì chưa? và các ví dụ phương pháp sử dụng từ ngày trong giờ đồng hồ anh nhé. Cảm ơn chúng ta ghé thăm blog chúng tôi.