LÊ KHÁNH NHỚ VỀ KHOẢNG THỜI GIAN KHÓ KHĂN, HAI VỢ CHỒNG ĂN CHUNG TÔ HỦ TIẾU