Cấu Trúc Give Up

“Từ bỏ” một trường đoản cú tương đối không còn xa lạ Khi bọn họ hy vọng ngừng một bài toán nhưng mà tôi đã cố gắng mãi bắt buộc ngừng được, “từ bỏ bỏ” vào Tiếng Anh là “give up”. Vậy “give sầu up” sẽ có cấu trúc ra sao? được áp dụng như vậy nào? Với mục đích gì? Bài học hôm nay họ hãy bên nhau tò mò cấu trúc và phương pháp sử dụng Give up vào giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Cấu trúc give up

1. Give up: vứt cuộc

Give up vẫn là 1 trong rượu cồn trường đoản cú bao gồm trong câu sở hữu nghĩa vứt cuộc ví như câu gồm kết cấu sau:

Subject + give sầu up + Object

Or

Subject + give up, clause

Ví dụ:

- I give sầu up - tell me the answer!

- No, you're wrong - bởi vì you give up?

- I haven't a clue - I give sầu up.

- They gave sầu up without a fight.

- She doesn't give sầu up easily.

- If I wish khổng lồ complete the project on time, I have sầu to lớn give up tennis.

- “Can you guess what actor I’m pretending lớn be?” No, I give up.

- Even though she's given up meat she still eats fish.

- I give up - I'm never going khổng lồ learn this language!

- He's going lớn give sầu up rugby at the over of the season.

- Tom gave sầu up skiing after his fall last winter.

- He's giving up the captaincy at the over of the season.

(Đừng bỏ cuộc, được chứ?)

2. Give sometoàn thân up: Từ vứt ai đó/ bạn như thế nào đó

Cấu trúc:

Subject + give sầu somebody up + clause

Ví dụ:

- There you are at last! We'd given you up.

- We hadn't heard from hlặng for so long, we'd given hyên ổn up for dead.

- Why don't you give hlặng up?

- He gave up his seat lớn a pregnant woman.

- She seems to have sầu given up all her old friends.

- He gave sầu up his job in the đô thị to lớn become a plumber.

- They both gave up their jobs khổng lồ go travelling.

- We're going lớn give sầu up our sports club membership after this year.

- Ladies and gentlemen, will you give sầu it up for Danny Jones.

3. Give yourself/sometoàn thân up (khổng lồ somebody): Dùng để nói bạn dạng thân ai này đã tự vứt chiếc gì

- The gunman gave sầu himself up to the police.

- After a week on the run he gave himself up khổng lồ the police.

Xem thêm: Ca Sĩ Ý Lan Sinh Năm Bao Nhiêu, Ý Lan: 'Tôi Yêu Chồng Vì Sự Tử Tế'

(Cách dùng hễ từ Give sầu up vào Tiếng Anh)

4. Give sầu something up / up something : Ngừng có tác dụng gì đó - tải vật gì đó

Cấu trúc:

Subject + Give sầu something up + Object / Clause

Or

Subject + give up something + Object / Clause

Or

Subject + something up+ Verb-ing + Object / Clause

Ví dụ:

- We had khổng lồ give sầu our passports up khổng lồ the authorities.

- He gave up jogging after his heart attaông xã.

- Although behind in the chess match, he refused khổng lồ give up.

- I've sầu given up trying khổng lồ help hyên.

- I've sầu given up trying to lớn persuade her.

- I've given up trying to make her happy.

- He used lớn try to get her to dress smartly but he's long since given up on her.

- I've sầu given up going to lớn the thể hình - it wasn't making any difference.

- My doctor has told me to give up smoking.

- You should give up smoking as soon as possible.

- I've given up trying to persuade her.

- I give up - I'm never going to lớn learn this language!

- I've sầu given up trying lớn make her happy.

- He used to try to get her khổng lồ dress smartly but he's long since given up on her.

- I've given up going lớn the thể hình - it wasn't making any difference.

- Chewing gum can help people who are giving up smoking.

- She's agreed khổng lồ give up chocolate for Lent.

- He gave up drinking on the advice of his doctor.

- I've sầu promised her a holiday if she gives up smoking by next year.

5. Give sầu up on sb/sth: Dùng nhằm duy nhất ai đó/ điều nào đấy đã thất bại rồi.

Cấu trúc:

Subject + Give up on sb/sth + Clause

Ví dụ:

- Most people gave sầu up on him when he dropped out, but he went baông chồng và earned his degree two years later.