Hướng dẫn kiểm tra cấu hình chơi bns, cấu hình tối thiểu để chơi game blade and soul