Guide Quinn Mã¹A 11: BảNg NgọC Bổ Trợ Vã  Cã¡ch LãªN đÁ»“ Cho Tæ°Á»›Ng Quinn