Cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ vũ khanh, tiểu sử, năm sinh, chiều cao vũ khanh