Nsnd thu hiền nã³i về cuộc sống hiện tại ở tuổi 69 vã  ã´ng x㣠kã­n tiếng