Huy khánh: "nếu anh thư có ai khác, tôi sẽ suy sụp vì bị quả báo"