Thông tin, tiểu sử về ca sĩ hồng quyên, trần hồng quyên: cô diễn viên đa tài