Bằng chứng 'tố' cao thái sơn đã chuyển giới thành công