Sự nghiệp ca hát của ca sĩ băng tâm, tiểu sử, năm sinh, chiều cao băng tâm