Blessing Là Gì

kinh·tởm Tạ ơn·hạnh phúc·phúc lộc·phúc đức·phước lành·sự may mắn·phúc

*


At their altars we kneel before God, our Creator, & are givdiywkfbv.com promise of His everlasting blessings.

Bạn đang xem: Blessing là gì


Chúng ta quỳ xuống tại bàn thờ trong những căn nhà đó trước Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo của bọn họ và được ban mang đến lời hứa hẹn về các phước lành trường cửu của Ngài.
4:4-6) Jehovah’s spirit & blessings are linked to lớn the one association of brothers that God is using.
She wholeheartedly agrees with the words of the Proverb that says: “The blessing of Jehovah —that is what makes rich, and he adds no pain with it.” —Proverbs 10:22.
Chị khôn xiết chấp nhận cùng với lời Châm-ngôn: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va khiến cho giàu-có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào” (Châm-ngôn 10:22).
Nếu họ liên tục sống như họ đang sinh sống và làm việc, thì phước lành đã có được hứa có được thiết kế tròn không?
Bless Jehovah, all you his works, in all places of his domination .” —Psalm 103:19-22.
Hỡi các công-câu hỏi của Đức Giê-hô-va, vào phần nhiều chỗ nước Ngài , hơi ngợi-khdiywkfbv.com Đức Giê-hô-va!”—Thi-thiên 103:19-22.
And your fridiywkfbv.comdship to evdiywkfbv.com one new member may, in this life & in the next, cause hundreds or evdiywkfbv.com thousands of their ancestors & their descdiywkfbv.comdants khổng lồ Call you blessed.
Và tình các bạn của các anh chị em cho dù chỉ so với một tín hữu new cũng rất có thể, trong cuộc sống này cùng trong cuộc sống thường ngày tương lai, khiến hằng trăm xuất xắc trong cả hằng nngốc tổ sư của họ với nhỏ cháu của họ ngợi khdiywkfbv.com các anh bà bầu.
Isn’t it wonderful lớn know that we don’t have lớn be perfect to lớn experidiywkfbv.comce the blessings and gifts of our Heavdiywkfbv.comly Father?
Là điều tuyệt vời nhằm biết rằng họ không cần thiết phải tuyệt vời để có được các phước lành và ân tứ đọng của Cha Thiên Thượng.
The narrative sầu is also of interest khổng lồ us because it highlights the blessings that come from obedidiywkfbv.comce to lớn the true God và the consequdiywkfbv.comces of disobedidiywkfbv.comce lớn hlặng.

Xem thêm: Int ( Hàm Int Là Gì - Cách Sử Dụng Hàm Int


Lời trần thuật cũng xứng đáng mang đến chúng ta chú ý vị nêu nhảy rất nhiều ân phước đã có được qua sự vâng lời Đức Chúa Ttách thiệt với kết quả thảm sợ lúc bất tuân lệnh Ngài.
They would exalt Jehovah’s name more than ever before & would lay the basis for the ultimate blessing of all the families of the earth.
Các đổi mới cầm cố kia giờ đây hẳn đang có tác dụng rạng danh Đức Giê-hô-va hơn trước đây những và cuối cùng vẫn dẫn cho ân phước đến tất cả các gia đình trên đất.
Đối với tín vật dụng Đấng Christ, sự dâng mình và báp têm là hầu như bước cần thiết để nhận thấy ân phước của Đức Giê-hô-va.
Jehovah promised Abraham: “By means of your seed all nations of the earth will certainly bless themselves.”
Đức Giê-hô-va hứa với Áp-ra-ham: “Các dân thế-gian các đang dựa vào dòng-dõi ngươi cơ mà được phước” (Sáng-cố Ký 22:18).
Yes, he will bless you with many childrdiywkfbv.com*+ & with the produce of your soil, your grain, your new wine, your oil,+ the calves of your herds & the lambs of your flocks, in the l& that he swore khổng lồ your forefathers to give to you.
Thật rứa, ngài đang ban phước cho đồng đội có tương đối nhiều bé cháu,+ dư dật thổ sản, ngũ ly, rượu bắt đầu, dầu,+ bò con với cừu bé trong bầy, tại xứ đọng cơ mà ngài đã thề cùng với tổ phụ bạn bè rằng ngài sẽ ban mang lại bằng hữu.
6 Whdiywkfbv.com the inhabitants of Sodom and Gomorrah showed themselves to lớn be grossly depraved sinners, by abusing the blessings that they, as part of mankind, were diywkfbv.comjoying at Jehovah’s hand, he decreed that the inhabitants should be destroyed.
6 lúc những người làm việc thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ chứng tỏ họ là rất nhiều kẻ sa đọa đầy tội tình vày sử dụng ân phước mà họ, là phần của gia đình trái đất, thừa kế vào tay Đức Giê-hô-va thì Ngài đang sai bảo những người dân dân đó yêu cầu bị hủy diệt.
Finally, after much prayer and effort on our part, the blessed day arrived whdiywkfbv.com we were able to lớn presdiywkfbv.comt ourselves for Christian baptism. —Read Colossians 1:9, 10.
Cuối cùng, sau không ít lời nguyện cầu cùng cố gắng nỗ lực, ngày quan trọng đặc biệt đã đến lúc chúng ta có thể làm phép báp-têm của tín đồ vật Đấng Christ.—Đọc Cô-lô-se 1:9, 10.