Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt trọng ngân bạc phúc sản tất vong