Bản kê khai địa điểm và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh thuốc

Mẫu số 7/KKĐĐ-TTB Bảng kê khai địa điểm và trang lắp thêm của cơ sở sale thuốcCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúcBẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ sale THUỐC cơ sở kinh doanh…Sơ đồ địa điểm kinh doanh (Vẽ ở phương diện sau: vẽ rõ vị trí, số nhà, thương hiệu phố, phường, ngõ, xóm, các nhà thuốc sớm nhất và các điểm lưu ý dễ nhận ra khác…) ………….., tháng ngày năm người đứng đầu doanh nghiệp/ ...


*

chủng loại số 7/KKĐĐ-TTB Bảng kê khai địa điểm và trang sản phẩm công nghệ của cơ sở sale thuốc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ sale THUỐCCơ sở kinh doanh……………………………………………………………………..Người phụ trách……………………………………………..……………………….Địa điểm…………………………………...…………………………………………Diện tích :……………………………………………………………………………Cơ sở lẻ tẻ hay thông thường với các đại lý khác…………………………………..…….Mô tả sơ bộ điều kiện cơ sở : (nền, trằn nhà, vệ sinh môi trường .................................................................................................................................................................................Trang sản phẩm công nghệ (Tủ, quầy, list máy móc, thiết bị, điều kiện PCCC….) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tài liệu siêng môn, văn bản pháp luật, quy chế dược, sổ sách theo dõi ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Sơ đồ địa điểm kinh doanh (Vẽ ở khía cạnh sau: vẽ rõ vị trí, số nhà, thương hiệu phố, phường, ngõ, xóm,các bên thuốc sớm nhất và các đặc điểm dễ nhận ra khác…) ………….., tháng ngày năm người đứng đầu doanh nghiệp/ Chủ đại lý (Ký, ghi rõ họ tên)